Goed waterbeheer, gezonde gewassen

Je gewassen gedijen het beste bij een zo optimaal mogelijke bodem en waterhuishouding. Is het te zilt? Te mineraalarm? Te veel of te weinig water? Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in je perceel wil je voortdurend ‘onder de grond’ kunnen kijken, of in de sloot om zo te weten wat er zich afspeelt in de haarvaten van het watersysteem. Fixeau biedt hiervoor innovatieve en betaalbare oplossingen.

Met het Fixeau bieden wij oplossingen om gezamenlijke monitoring mogelijk te maken. Met Fixeau View krijg je inzicht in het watersysteem op basis van metingen en computermodellen. De metingen komen van boeren, natuurbeheerders en waterschappen die gebruik maken van de Fixeau Pin en de Fixeau Mobile. Informatie en advies voor zowel individu als collectief, waarmee we het waterbeheer gezamenlijk kunnen optimaliseren.

Fixeau werkt vanuit een ‘crowdsourcing’-principe. Hoe meer meetpunten (gebruikers), hoe beter de dataverwerking en inzicht van het platform. Hoe meer inzicht in water- en bodemsysteem en hoe beter het advies. Daarvoor hebben wij de meetinstrumenten ontwikkeld die aansluiten bij de behoefte van boer, natuurbeheerder en waterschap

Aqua Pin

De Aqua Pin is een slimme peilstok en meet grondwaterstand, bodemvocht en/of zoutgehalte in het perceel. De modulaire opbouw van de Aqua Pin wordt afgestemd op de bodemopbouw van het perceel. De Pin is eenvoudig te plaatsen en te installeren via een app op je mobile telefoon. De pin verstuurd de data naar het dashboard Fixeau-view waar je de gegevens kan aflezen en analyseren.

Aqua Mobile

De Aqua Mobile is een handmeter waarmee eenvoudig het zoutgehalte in de sloot en het drainwater worden gemeten. De elektrische geleidbaarheidssensor (EC-sensor) houd je in het water en via een bluetooth verbinding met je mobile telefoon worden de metingen opgeslagen en verstuurd naar het dashboard Fixeau-view . Dit geeft realtime inzicht in de waterkwaliteit van het watersysteem. Met een striptest of nitraatsensor kunnen via dezelfde app ook nutriëntengehalten in het water worden vastgelegd.

Fixeau-view

Fixeau-view is je persoonlijke dashboard waarop je voortdurend inzicht hebt in de ontwikkelingen in je grond- en oppervlaktewater, gewoon op je smartphone, tablet of pc. De meetgegevens van je Aqua Pin en Aqua Mobile komen direct binnen op het webplatform, Fixeau-view. Fixeax-view is ontwikkeld voor dagelijkse gebruik met op actuele data gebaseerde adviesdiensten.

Gezamenlijk inzicht

De samenwerking van agrarische ondernemers en waterschappen richt zich op het verbeteren van metingen naar het hydrologische functioneren van het agrarisch perceel en de aangrenzende sloot. Fixeau biedt een combinatie van meetinstrumenten, een gecentraliseerd platform en advies dat geautomatiseerd de meetdata aggregeert en inzichtelijk maakt. Volledige en betrouwbare meetgegevens dragen bij om tot de gewenste inzichten te komen die de bewustwording vergroot van spelende problematiek zoals het verziltingsproces, effecten en sturing van peilbeheer en meer begrip en draagvlak voor te nemen maatregelen.

Voor boeren

Heb ik last van verzilting? Waardoor zijn er plassen op het land, door bodemverdichting of mindere werking van de drainage? Welke invloed heb ik op de waterkwaliteit? Fixeau biedt informatie voor de individuele agrariër die de kennis kan gebruiken voor teeltoptimalisatie, kan vaststellen in welke mate verzilting plaatsvindt, die advies krijgt om keuzes te maken over drainage, bodem- en peilbeheer. Als collectief van boeren voor inzicht op gebiedsniveau om te komen tot een betere waterkwaliteit, voldoende zoet water en een duurzame productiegroei. Over een feitenbasis te beschikken als referentie voor ingrepen door derden en optimalisering van het watersysteem.

Voor waterbeheerders

Wat is relatie tussen grond- en oppervlaktewater? Voldoet de grondwaterstand aan de droogleggingsnorm? Wat is de invloed van autonome ontwikkelingen op de grondwaterstand? Een goed meetnet is belangrijk voor goed waterbeheer. Het meetpunt op de juiste plek is niet altijd mogelijk en metingen tot in de haarvaten van het watersysteem is kostbaar. Fixeau helpt daarbij door een participatief meetnet op te zetten, samen met agrarische ondernemers en/of natuurbeheerders die ook gebaat zijn bij beter waterbeheer en een betere bodem. Dit leidt tot bewustwording van alle stakeholders in de (on)mogelijkheden en draagvlak voor en begrip over maatregelen.

Ben je enthousiast om deel uit te maken van ons team bij Fixeau? Wij zijn op zoek naar een getalenteerde en gedreven Back-end Developer
- Fixeau