Jos de Bijl, Hoogheemraadschap Delfland “Met Fixeau kunnen we nu samenwerken met tuinders om de waterkwaliteit te meten in de haarvaten van ons watersysteem. Dit zorgt voor inzicht in een gezamenlijk belang: schoon water in Delfland.”

 

 

Robert van der Salm, Agrariër/bollenteler. “Met Fixeau en de Aqua Mobile zijn probleemgevallen van verzilting vroeg zichtbaar en traceerbaar. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat de sector van goed water wordt voorzien en geeft het de agrariërs zelf de keuze om wel of niet te beregenen.”

Fixeau geeft inzicht in het hydrologisch functioneren van de bodem en sloot door heel Nederland

Fixeau vormt de basis in diverse participatieve monitoringsprojecten of boeren collectieven in gebieden waar sprake is van bodemdaling (veengebieden), gebieden waar sprake is van verzilting (kustgebieden), voor verbetering van de waterkwaliteit, maar altijd om te komen tot een verbetering of optimalisering van het watersysteem en/of landbouwkundige omstandigheden voor nu en de toekomst. Het doel van deze projecten is om bij een grote(re) groep boeren de bewustwording groeit en inzicht wordt gegeven in het hydrologisch functioneren van de bodem en sloot, de mate van verzilting, bodemdaling op het eigen bedrijf of als collectief of samenwerking met overheden in een gebied. Vanuit de feiten uit metingen en inzichten kunnen korte en lange termijn verbeteringsadviezen worden gegeven of vaststellen dat het best heel goed gaat. Van meting naar informatie en advies.

Fixeau biedt naast de basis van een platform en meetinstrumenten ook de mogelijkheid het proces te begeleiden en advies te verlenen. Basis is en blijft dat deelnemers (boeren, natuurbeheerders, waterbeheerders) zelf het zoutgehalte, grondwaterstanden en bodemvocht meten. Binnen de uitvoering ontvangen zij begeleiding van adviseurs om deze gegevens te interpreteren en de juiste conclusies en vooral acties te nemen. Daarnaast worden studie- en demonstratiebijeenkomsten georganiseerd waarbij de resultaten en inzichten op basis van de metingen worden gedeeld, evenals al opgedane kennis. De optelsom is gedeeld inzicht, draagvlak en wederzijds begrip en verbetering van het waterbeheer voor het eigen bedrijf of gebied en de volgende stap naar participatief waterbeheer.

Project Boeren Meten Water

In het project ‘Boeren Meten Water’ werken agrariërs en waterschappen samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem. Door samen metingen uit te voeren ontstaat begrip voor elkaar én voor maatregelen die de invloed van verzilting en veenoxidatie kunnen beperken.

 

Project Boeren Meten Water Verzilting

Verzilting: In de Noordelijke kustzone is sprake van verzilting. Landbouw in deze gebieden is mogelijk dankzij een relatief dunne zoetwaterlens in de percelen en zoetwateraanvoer via sloten. De aanvoer via sloten en de zoetwaterlens staan letterlijk en figuurlijk onder druk door veranderingen in de zoetwaterbeschikbaarheid en interne verzilting. Klimaatverandering (toenemende droogte en zeespiegelstijging) en bodemdaling spelen hierbij een rol. Het risico bestaat dat de zoetwaterlenzen dunner worden of zelfs verdwijnen. Daardoor kan schade optreden aan de gewassen. Door veranderingen in de zoetwaterbeschikbaarheid neemt het risico op verzilting van sloten toe. Dat deze risico’s aanwezig zijn en hoe men daarnaar kan handelen is niet altijd of slechts gedeeltelijk bekend. In het project boeren Meten Water Verzilting worden met behulp van de Aqua Pin (voor het meten van de grondwaterstand, zoutgehalte grondwater en bodemvocht) en de Aqua Mobile (voor het meten van het zoutgehalte in de sloot en drain) deze gegevens centraal verzameld op een platform en via een app en website direct online weergegeven, tezamen met meetgegevens van het waterschap.

Project Boeren Meten Water Veenweide

Veenoxidatie: In het gebied van bodemdaling, veelal veenbodems, is het van belang om het beheer van grondwater en bodemvocht zo te optimaliseren dat de veenoxidatie zo veel mogelijk wordt geremd, met behoud van landbouwkundig gebruik. Om inzicht te krijgen in de problematiek, zijn betrouwbare meetgegevens noodzakelijk. Binnen het project Boeren Meten Water worden met behulp van de Aqua Pin (voor het meten van de grondwaterstand en bodemvocht) gegevens verzameld. De gegevens worden centraal op een platform verzameld en via een app en website direct online weergegeven, tezamen met meetgegevens van het waterschap.

Project Natuurlijk Zoet, Meten van het zoutgehalte van oppervlaktewater Schouwen-Duiveland

In het project Natuurlijk Zoet brengen agrariërs samen met hydrologen van Acacia Water het zoutgehalte in het oppervlaktewater over een langere tijd in beeld. Want het zoutgehalte varieert gedurende het jaar en is afhankelijk van de neerslag (zoet water).

Door zoute kwel in de sloten wordt dit water brak tot zout, in droge tijden is het zoutgehalte daardoor vaak hoger. Pas na metingen op veel locaties weten we hoe het zoutgehalte er door het jaar heen uitziet en kunnen we gericht maatregelen nemen om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren op Schouwen-Duiveland.

Gemeente Schouwen-Duiveland startte samen met Waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en Agrarisch Schouwen-Duiveland dit monitoringsproject.